Meet Our Team

  •    Search Jobs
Neil Dundon Profile Photo

Neil Dundon

Founder

Read more
Ryan Wyllie Profile Photo

Ryan Wyllie

Senior Crypto Recruiter

Read more
Anthony Kaplan Profile Photo

Anthony Kaplan

Senior Crypto Recruiter

Read more
Sherry Xiao Profile Photo

Sherry Xiao

US Business Partner

Read more
Spencer Stepnicka Profile Photo

Spencer Stepnicka

Talent Acquisition Manager

Read more
Carlos Gomez Profile Photo

Carlos Gomez

Talent Acquisition Manager

Read more
Cindy Wangsun Profile Photo

Cindy Wangsun

Talent Acquisition Manager

Read more
Rhys  Hulme Profile Photo

Rhys Hulme

Talent Acquisition Manager

Read more
Stephane Levy Profile Photo

Stephane Levy

Talen Acquisition Manager

Read more